Företagsvärdering : God värderingsmodell

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

Sammanfattning: Allteftersom affärsvärlden har förändrats och blivit allt mer komplex har ävenföretagsförvärv blivit allt mer vanligt och behovet av företagsvärderingar ökat.Företagsvärderingar utförs i många olika situationer och för olika syften t.ex. i sambandmed sammanslagningar, vid värdering av aktier eller kreditgivning. I dessa situationerfinns även aktörer som alla har olika intentioner med värderingen. Därför finns det ettantal metoder och modeller att applicera vid en värdering.Denna studies syfte är att skapa tre olika typer av förståelse relaterat tillföretagsvärdering: förståelse för värderingsmodeller, förståelse för hur modellernaanvänds i praktiken samt förståelse för vad en god värderingsmodell är. Förståelsenskapas genom att studera litteratur, artiklar samt insamlat material från intervjuer medpersoner som arbetar med företagsvärdering i praktiken.Studien utförs med en kvalitativ metod samt en induktiv ansats eftersom dessa anseslämpliga för det ovan nämnda syftet. Både primär och sekundär data kommer användas,den primära i form av materials samlat från intervjuer med tre olika företagsvärderare ochsekundär data i from av relevant litteratur och artiklar inom området företagsvärdering.Den teoretiska referensramen innehåller information om värderingsteori, begreppet värdesamt olika värderingssituationer som kan uppstå. Begreppet fundamental analysframställs tillsammans med förklaringar av utvalda värderingsmodeller.I det empiriska kapitlet presenteras resultaten som framkommit ur de tre intervjuer somutförts. Resultatet presenteras efter tema då detta ger en god inblick i vad de olikarespondenterna anser i olika frågor och kapitlet avsluts med en sammanställning avresultatet.I analysen förs den teoretiska referensramen samman med det empiriska kapitlet.Analysens fokus är på begreppet värde, värderingsmodellernas användning samt vad engod värderingsmodell kan vara. Analysen är utgångspunkten för de slutsatser som dras idet sista kapitlet där även förslag om fortsatt forskning inom området framställs.I stort sett förekommer de värderingsmodeller som presenteras i litteraturen även ipraktiken. Litteraturen och praktiken är även överens om att företagsanalyser(fundamental analysen) är en viktig grund för värderingsmodellerna samt för att få ett såverkligt värde som möjligt så bör fler än en modell tillämpas. Begreppet värde är svårt attfå grepp om då det kan uppfattas både som spekulativt och institutionellt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)