Arbetsterapeuters erfarenheter av friluftsaktiviteter som intervention

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter arbetsterapeuter har gällande friluftsaktivitet som intervention för vuxna med psykisk ohälsa samt att identifiera möjligheter och hinder att använda friluftsaktivitet som intervention.Metod: Författarna valde en kvalitativ ansats och utförde studien med semistrukturerade intervjuer och analyserade dessa med kvalitativ innehållsanalys.Resultat: Resultatet visar att arbetsterapeuter anser att naturen främjar välmående och att friluftsaktiviteter skapar möjligheter för gemenskap, delaktighet och social interaktion. Möjligheter eller hinder för arbetsterapeuter att använda friluftsaktiviteter som intervention var beroende av ett flertal faktorer varav några var uppdragets omfattning, resurser, samarbeten samt närhet till naturen och tillgång till material. Slutsats: Det framkommer att naturen ökar välmående och att många arbetsterapeuter är positiva till att använda friluftsaktiviteter som intervention. Arbetsterapeuterna ser hinder men också lösningar, dock är det ofta helt beroende på arbetsterapeuten själv att starta ett projekt. En nationell handlingsplan behövs, men även fler studier. Författarna föreslår en studie där klienters välmående mäts före och efter en intervention kopplad till friluftsaktivitet. Studien genomfördes under pandemin covid-19 (2021) och författarna ser en möjlighet att friluftsaktiviteter som intervention skulle underlätta fysisk distansering men ändå uppfylla behoven hos klienter med psykisk ohälsa. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)