Rätt film på rätt plats : En analys av budskapen i försvarsmaktens rekryteringsfilmer ur ett kulturellt perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Försvarshögskolan

Sammanfattning: Efter att värnplikten lades vilande har försvarsmaktens nya personalsystem med frivilligt anställd personal skapat en hel del utmaningar. Tidigare har en konstant tillströmning av unga soldater och sjömän säkerställt personalbehoven till både soldat- och sjömansbefattningar, utlandsmissioner, officerskår och hemvärn. Nu måste istället försvarsmakten konkurrera med den civila marknaden och avsätta stora resurser på marknadsföring för att locka till sig lämpliga kandidater. Ingångsbefattningarna som soldater och sjömän skall helst besättas av unga människor, och att det skulle bli svårigheter att nå ut till de målgrupperna var man redan medveten om. Erfarenheter från europeiska länder som genomfört samma övergång påvisar också liknande resultat med komplikationer i hela rekryteringsprocessen. Ett av de främsta verktygen för att sprida information är i dagsläget genom tv-reklam och internet. Därför läggs det stora resurser på att ta fram effektiva reklamkampanjer med professionella reklambyråer. Med hjälp av experter har målgrupperna analyserats och lämpliga budskap har bakats in i retoriskt effektiva kortfilmer. Med hjälp av film- och kulturanalys undersöks budskapen i de senaste reklamfilmerna och hur de kan uppfattas av målgrupperna med hänsyn till deras kulturella värderingar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)