Kopplingen mellan yrkesutbildningens mål och APL : Rättssäker och likvärdig betygssättning

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: I denna studie undersöks och analyseras kopplingen mellan yrkesutbildningens mål och APL för att få en rättssäker och likvärdig betygsättning. Jag har undersökt sex yrkeslärare inom gymnasial yrkesutbildning på handels- och administrationsprogram om deras bedömningspraktik i samband med det arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Jag har även undersökt åtta elever på handels- och administrationsprogrammet om hur de uppfattar kursmål/bedömningar /uppföljning under sin APL-period. Datainsamlingen har skett genom kvantitativa enkät-undersökningar. Det insamlade materialet sammanställdes och därefter analyserades data i förhållande till studiens frågeställningar. Den teoretiska utgångspunkten fokuserar på bedömningspraktiken, uppföljning/återkoppling samt kommunikationens betydelse för lärandet och bedömning. Tidigare forskning visar att en tydlig bedömningspraktik är mycket viktig för att få en så bra koppling mellan skolans mål och APL-platsen som möjligt. Resultatet visar att de flesta har en väl fungerande bedömningspraktik. Flera yrkeslärare säger dock att tiden är det största hindret för rättssäker och likvärdig betygssättning. Rektorn har i detta sammanhang en central roll i att organisera verksamheten så att förutsättningar ges för detta arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)