Sjuksköterskors upplevelser av överrapportering på vårdavdelning och akutmottagning : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek; Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: Bakgrund: Kommunikation och informationsöverföring är enligt Socialstyrelsen (2020) ett riskområde inom hälso- och sjukvård. Ineffektiv överrapportering är en av de bidragande faktorerna till att vårdskador uppstår och därmed ett riskfyllt moment ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Rapporten kan ske skriftligt, muntligt och bedside, till hjälp finns strukturerade kommunikationsverktyg. SBAR är ett sådant kommunikationsverktyg som både SKR (2020) och Socialstyrelsen (2020) rekommenderar. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att kartlägga sjuksköterskors upplevelser av överrapportering på vårdavdelning och akutmottagning, samt hur det kan påverka patientsäkerhet. Metod: Litteraturstudie av 10 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats som hämtats från två olika databaser med inriktning omvårdnad. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera artiklarna. För att kvalitetsgranska artiklarna användes SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier av kvalitativ forskningsmetodik. Resultat: Det framkom tre teman och åtta underkategorier efter innehållsanalysen. Det första temat var Interaktion vid överrapportering med underkategorierna Kommunikation & Relationer och ansvar. Det andra temat var Rapportens struktur, innehåll och kvalitet med underkategorierna Strukturerad överrapportering, Rapportens innehåll & Kvalitet på överrapporteringen. Det tredje och sista temat var Olika sätt att överrapportera med underkategorierna Muntlig överrapportering avskilt från patienten, Skriftlig överrapportering & Överrapportering Bedside. Konklusion: Denna litteraturstudie visade hur sjuksköterskor upplevde överrapportering på vårdavdelning och akutmottagning. Sjuksköterskorna upplevde överrapporteringen som värdefull för att planera det fortsatta arbetet och att den även bör vara väl strukturerad. Brister vid överrapportering kan leda till att patientsäkerhet äventyras och då även möjligheten till god omvårdnad. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)