”… det är ju resultatet i slutändan som räknas”- En utvärderande studie av Lärjeholms utrednings- och motivationshem

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Björn Thurén; [2008-06-10]

Nyckelord: utvärdering; missbruk; utredning; motivation; miljöterapi;

Sammanfattning: Syfte och frågeställningarStudiens syfte är att utvärdera verksamheten som bedrivs vid Lärjeholms utrednings- och motivationshem för vuxna narkotikamissbrukare som är en första instans efter avgiftning mot vidare behandling. Studien syftade till att besvara två frågeställningar som handlade om hur väl verksamheten lever upp till de uppsatta målen och till att få veta hur det gått för klienterna efter avslutad behandling med avseende på en förändrad livssituation. MetodFrågeställningarna besvaras genom en kvantitativ enkätundersökning bland tidigare uppdragsgivare som tidigare haft placeringar på Lärjeholm samt genom kvalitativa intervjuer med tidigare klienter. Studien är deduktiv då teori gällande olika utvärderingsmodeller användes för att genomföra studien och förstå resultatet.SlutsatserMålöverensstämmelsen mellan Lärjeholms uppsatta mål och hur väl verksamheten lever upp till dem får anses vara god. Överlag är man nöjd eller mycket nöjd med sin egen eller sin klients vistelse på Lärjeholm utifrån de empiriskt fastslagna målen. Enkätundersökningen visade dock att många klienter avbryter den efterföljande behandlingen som tar vid när de flyttar ut från Lärjeholm. Samtidigt visar den att majoriteten av dem idag lever ett drogfritt liv, några har ett sporadiskt eller kontrollerat missbruk medan endast ett fåtal befinner sig i ett aktivt missbruk. Studien konstaterar endast att det förhåller sig på det här viset eftersom några definitiva anledningar bakom detta inte framkommit. De slutsatser som dras om detta är spekulativa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)