Något vi utvecklare är dåliga på är att testa dumma grejer som bara användarna gör : En studie av testande utvecklare i agila utvecklingsprojekt

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Författare: Marcus Storm; Madelen Karlsson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Eftersom testning idag står för runt 50% av kostnader och resurser inom systemutveckling, är det av stor vikt att denna organiseras på ett effektivt sätt. Det finns ett antal olika alternativ att välja bland när testning ska organiseras, men tidigare forskning fokuserar framförallt på de alternativ där rollerna utvecklare och testare är separata. Därför är rollen som testande utvecklare, där systemutvecklare och testare kombineras i samma roll, högintressant att utforska. Syftet med denna studie är därför att undersöka denna roll närmare och se på föroch nackdelar med den. Studien har utförts som en kvalitativ fallstudie på ett mellanstort systemutvecklingsföretag i Östergötland, där rollen testande utvecklare nyttjas. Totalt fem semistrukturerade intervjuer utfördes och bland dessa förekommer både testande utvecklare samt personer i chefspositioner som respondenter, vilket hjälpte till att lyfta olika perspektiv på rollen. Intervjuerna transkriberades och relaterades till den forskning som tidigare presenterats i litteraturgenomgången. Det har endast bedrivits ett fåtal studier kring fenomenet testande utvecklare, vilken innebar att litteraturgenomgångens huvudfokus hamnade på de separata rollerna utvecklare och testare. Studiens syfte och frågeställning besvarades med ett antal fördelar och nackdelar som rollen testande utvecklare medför. Bland fördelarna märks exempel som att personer med denna yrkesroll har en hög kvalitetsmedvetenhet, konflikter som vanligtvis uppstår mellan de separata rollerna uteblir till stor del när rollerna kombineras och dessutom främjar rollen kompetensspridning inom utvecklingsteamen. Exempel på nackdelar är att de testande utvecklarna inte tycker att det är särskilt roligt att testa, de upplever att det är svårt att anta ett användarperspektiv när de testar och dessutom upplevs det som kostsamt när de testande utvecklarna växlar mellan olika arbetsuppgifter och de upplever både en praktisk men även en mental ställtid. Då det finns uppenbara för- och nackdelar med denna roll så är frågan hur testningen ska organiseras en avvägning som måste göras från fall till fall.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)