IDA: internetförmedlad behandling för vuxna med ADHD – en randomiserad kontrollerad studie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Filip Da Cunha Meneses; Sofia Tingstam; [2015]

Nyckelord: ADHD; internetbehandling; RCT; KBT; TA.;

Sammanfattning:

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med negativ inverkan på multipla livsområden. Huvuddelen av patientgruppen erbjuds farmakologisk behandling som inte alltid är tillräckligt effektiv. Det finns begränsat med forskning på psykologiska behandlingar för vuxna med ADHD. KBT och även DBT har båda visat goda resultat. För att öka tillgängligheten för denna patientgrupp skulle internetbehandling kunna vara ett alternativ. Syftet med denna studie var att effektutvärdera en internetbehandling (iKBT) för vuxna med ADHD jämfört med en aktiv kontrollbehandling (iTA) samt väntelista. 69 deltagare randomiserades till någon av dessa tre grupper. iKBT visade på en trend till förbättring jämfört med väntelista men inte jämfört med iTA. Andelen förbättrade i iKBT, iTA och väntelistan var 27%, 22% respektive 0%. Resultaten tyder på att iKBT bör ses över gällande utformning och användarvänlighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)