Upplevelsen av ofrivillig barnlöshet. En litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Personer som har genomgått en infertilitetsbehandling upplever att livet förändras både fysiskt och känslomässigt. Relationer påverkas och risken för social isolering ökar. Att vara ofrivilligt barnlös kan beskrivas som en transition. Gemensamt för alla individer, i en transitionsprocess, är att de genomgår tre faser: separations-, liminal- och inkorporeringsfasen. Syfte: Att beskriva personers upplevelse av ofrivillig barnlöshet. Metod: Litteraturstudie med integrerad analys där åtta vetenskapliga artiklar ligger till grund för det framtagna resultatet. Resultat: Resultatet visar att individens upplevelse av att vara ofrivilligt barnlös kan förstås utifrån transitionsprocessens tre faser. Separationsfasen karaktäriseras av utanförskap, kontrollförlust, förnekelse och tankar om ett liv utan barn. Liminalfasens bärande tema är identitetskris, meningslöshet, ångest och oro. Inkorporeringsfasen präglas av acceptans, att gå vidare i livet utan barn och behovet av stöd och självförverkligande. Resultatet visar även att sjuksköterskan spelar en viktig roll i transitionsprocessen. Slutsats: Ofrivilligt barnlösa personers upplevelser påverkas av olika faktorer under transitionsprocessen där sjuksköterskan genom sin stödjande roll har en viktig funktion som samtalspartner. Sjuksköterskan kan även förmedla copingstrategier och vägleda individen mot en hälsosam transition.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)