Kan pulvermetallurgi utnyttjas som tillverkningsmetod förhögbelastade kugghjul? : – En studie av tillvägagångssätt och lämplighet

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion

Författare: Erik Amberg; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Pulvermetallurgi är en tillverkningsteknik för en stor mängd maskinkomponenter såsom kugghjul, lager och filter. Tillverkningen sker genom sammanpressning och upphettning, eller sintring, av ett fint metallpulver för att på så sätt direkt skapa komponenter med önskad form, istället för att behöva skära bort delar av detaljen för att det ska erhålla den önskade formen. Detta är särskilt fördelaktigt vid kugghjulstillverkning, på grund av deras komplexa former. Tekniken är även ekonomiskt fördelaktig eftersom den knappt producerar något spillmaterial alls i jämförelse med alternativa tillverkningstekniker. Syftet med denna studie var att undersöka huruvida pulvermetallurgi är lämplig som tillverkningsmetod för kugghjul som ska användas i lastbilars växellådor, en applikation som kännetecknas av väldigt höga belastningar och driftsäkerhetskrav. Undersökningen genomfördes genom studie av tre fallstudier och en intervju. Resultatet löd att pulvermetallurgi har svårt att mäta sig med de alternativa tillverkningsmetoder som finns för denna typ av kugghjul när det gäller uppnådd komponentlivslängd, förmodligen på grund av svårigheter med att minimera porer. Dock kan en omställning till kugghjul tillverkade enligt pulvermetallurgiskt vis fortfarande vara ekonomiskt försvarbart tack vare teknikens kostnadsfördelar som erhålls ur en lägre grad av materialförbrukning. Ett företags val av tillverkningsteknik bör baseras på vilken teknik som kan skapa den bästa och långsiktigt hållbaraste ekonomiska utvecklingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)