”Jag skyddar mig själv men jag begränsar mig själv” En kvalitativ studie om hur hbtq-personer hanterar minoritetsstress i Sverige

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studiens syfte var att utforska hur homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera (hbtq-personer) i Sverige hanterar minoritetsstress. Forskning tyder på att utsatthet för minoritetsstress är förena med försämrad psykisk och fysisk hälsa. Det är därmed viktigt att utforska hur minoritetsstress hanteras av hbtq-personer. I denna kvalitativa studie undersöktes detta genom semistrukturerade intervjuer med individer som identifierade sig som hbtq. 67 intervjuer användes som material för analys. Materialet analyserades med hjälp av tematisk analys och fyra teman identifierades: Förhålla sig till en hotbild, Aktivt bemöta, Inre strategier och Söka stöd. Studiens resultat visade hur deltagarna förhöll sig till eventuella risker och de egna resurserna i valet av hanteringsstrategi. Deltagare beskrev även strategier som handlade om att anpassa sig till källan till stress. Slutligen nämndes aspekter av minoritetsstress som krävde stöd från andra med liknande erfarenheter för att hanteras. Studien understryker vikten av att förstå hur minoritetsstress hanteras av hbtq-personer för att bättre kunna utforma insatser som syftar till att förebygga och motverka en negativ påverkan av minoritetsstress på hbtq-personers psykiska hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)