WE DON’T ALWAYS MARCH STRAIGHT - En kvalitativ undersökning om hbtqi-personers förtroende för den svenska Försvarsmakten

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad respondenterna som definierar sig inom hbtqi-begreppet anser om den svenska Försvarsmaktens pridekampanjer, samt om de upplever att kampanjerna har haft någon påverkan på deras förtroende för den svenska Försvarsmakten och i så fall om det lett till ökat eller minskat förtroende. Teori: Maskulinitetsteori, genusteori, förtroendeteori. Metod: Kvalitativa respondentintervjuer. Material:Studien baseras på fem stycken semistrukturerade intervjuer med personer som identifierar sig inom begreppet hbtqi. Till intervjuerna användes Försvarsmaktens pridekampanjer för 2017 och 2018 som diskussionsunderlag. Resultat: Resultatet ligger i linje med tidigare forskning om att Försvarsmakten är en väldigt maskulint präglad organisation. Det visar också på att avsändaren är väldigt viktig när det handlar om trovärdighet för marknadsföring som riktar sig till hbtqi- personer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)