Estetiska uttrycksformer som stöd för barns tidiga språkutveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger resonerar och arbetar med de estetiska ämnena, bild och musik som stöd för barns tidiga språkutvecklingen. Intervjuerna som genomfördes var med tre förskollärare och en specialpedagog från tre olika förskolor i två olika kommuner i Skåne. Studien grundar sig på en kvalitativ studie, där utvecklingspedagogiken är ramen för teorin som handlar om att förskolan ska utmana och stötta barns lärande. Semistrukturerade intervjuer och transkribering nyttjades för framställningen av resultatet. Resultatet i studien visar en enig syn på estetikens betydelse för barns språkutveckling. Det visar även att de estetiska ämnena bild och musik är bra hjälpmedel för att stötta barn i språkutvecklingen. Det visade även en uppfattning om att förskollärare och specialpedagoger har en stor roll för barns möjlighet till användning av de estetiska ämnena.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)