Landar flygplanstillverkarna säkert när flygplanen kraschar? En händelsestudie av flygolyckors påverkan på flygplanstillverkarnas aktiekurs

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Studien har som syfte att undersöka huruvida flygolyckor påverkar flygplanstillverkares aktiepriser. Tidsperioden som undersöks är mellan år 2000 och 2018 och begränsas till olyckor där 30 personer eller fler miste livet. Metoden som ligger till grund för arbetet är en händelsestudie som tillsammans med statistiska test undersöker effekten av flygolyckor. Historiska data i form av faktiska aktiekurser används för att beräkna den faktiska avkastningen vilken i sin tur används för att uppskatta vad avkastningen skulle varit om olyckan ej inträffat - den så kallade förväntade avkastningen. Studien begränsas till att undersöka börsnoterade bolag där terrorattentat som varit kända som orsak vid första informationsspridning via media utesluts ur undersökningen. Med utgångspunkt i den effektiva marknadshypotesen finner vi att resultatet inte visar på någon signifikant negativ effekt av en flygplansolycka på tillverkarens aktiepris förutom när vi ser till den icke-amerikanska marknaden i ett av våra delresultat. Utöver den effektiva marknadshypotesen så analyseras resultaten också med hjälp av slutsatser från tidigare forskning inom området. Därefter generaliseras resultaten för att kunna föra en diskussion kring utvecklingsområden inom studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)