Funktionsbedömningar i arbetslivet Hur rehabiliteringsaktörer definierar viktiga aspekter i en funktions-bedömning av den vuxna människan

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Arbete har en stor påverkan på individens liv. Det ger förutsättningar för att kunna försörja sig och är del av ens identitet. Förlust av förmåga att arbeta är både negativt för individen och samhället. I arbetet med den vuxna människan i arbetslivet har arbetsterapeuter, trots stor kunskap och kompetens gällande människan i aktivitet, en begränsad utbredning inom arbets-rehabiliteringen, speciellt inom företagshälsovården. Syftet med denna studie var att identifiera viktiga kategorier vid en funktionsbedömning. En sjukgymnast och två arbetsterapeuter har intervjuats om sin syn på viktiga aspekter vid en funktionsbedömning. Fyra centrala kategorier beskrivs i denna studie: individens kapacitet, individens motivation,miljöns påverkan och en helhetssyn på individen vid en bedömning. Viss skillnad i kategoriernas värde vid bedömning kunde märkas, beroende på olika patienter och syfte med verksamhet. Där var heller ingen enighet i användandet av Begreppen funktionsbedömning och arbetsförmågebedömning bland respondenterna. Dock var de i stort sätt överens om de viktiga aspekterna vid en bedömning. Att se hela människan i dess aktiviteter och roller är en väsentlig del av arbetet inom arbetsrehabilitering och att det finns kompetens som skulle kunna utnyttjas bättre inom detta område.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)