Man är ju ändå en människa : En kvalitativ intervjustudie av socialsekreterarnas egna emotioner i handläggningsarbetet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

Sammanfattning: Socialnämnden verkar för att barn och ungdomar växer upp under trygga förhållanden och har ansvaret för att utreda när barn far illa (Socialstyrelsen, 2019).Socialsekreterare arbetar klientnära i barnfamiljernas privata sfär, tar del av svåra livssituationer, bedömer behov och vidtar åtgärder för barnets- och familjens bästa. Socialsekreterare förväntas bemöta klienternas och hantera sina egna emotioner/känslor, arbetet anses därför vara känslomässigt krävande. Studiens syfte är att undersöka hur socialsekreterare inom barn- och ungdomsenhet hanterar sina emotioner i arbetet, vilka strategier de använder, samt om det skulle vara värdefullt att få undervisning om känslohantering. Studien har en kvalitativ ansats, datainsamlingen har skett genom sex semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare. Resultatet visar att arbetet kräver emotionellt engagemang av socialsekreterare samt återhållsamhet med att visa sina egna känslor i arbetet. Vidare visar resultatet att socialsekreterarna använder sig av olika strategier för att hantera egna emotioner som uppkommer i arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)