Developing a WMS in an omni-channel environment

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Teknisk logistik

Sammanfattning: Den så kallade multikanals-strategin myntades redan på 90-talet som ett sätt att beskriva återförsäljares användning av två eller mer kanaler för att sälja produkter och tjänster till kunder. I mitten på det första årtiondet började det här begreppet att evolvera på grund av framväxande diskussioner kring integration mellan säljkanalerna. Det här ledde till introduceringen av omni-kanalsstrategin. Dess huvudsakliga idé är att omspänna fler marknadsförings-, sälj och distributionskoncept, samt med tonvikt på sömlös integration mellan kanaler. Under den senare delen av första decenniet kom forskare fram till att teknologin som faktor är det huvudsakliga hindret för att kunna uppnå verkliga synergier inom någon multikanals- eller omnikanals-strategi. Förutom affärssystem (ERP), kan stöd med informationssystem kring processer göras med ett lagerhanteringssystem (WMS). Tidiga framsteg inom omni-kanalssegmentet har i stort sett varit från ”bäst-i-klassen”-system. Medan idag ser man att de större WMS-leverantörerna följer deras spar. Numera finns en större press att tillgodose lösningar som kan hantera kraven som ställs av försörjningskedjor i omnikanals-miljöer med komplexa förmågor att uppfylla kunders ordrar. Nyare studier har visat på att ny logik krävs från dessa system för att på ett effektivt sätt hantera denna s.k. ”omni-channel fulfillment”. Detta indikerar att det torde tjäna ett stort syfte att veta vilka de mest fundamentala och kritiska kraven är på ett system som ska användas av aktörer som önskar att verka i omnikanals-domänen. Samarbetspartnern, PerfectIT, är ett svenskt mjukvaruföretag som har utvecklat ett moln-baserat affärssystem för återförsäljare inom e-kommers. Det stödjer på ett obearbetat sätt integration mellan kanaler och lagerhanteringsrelaterade funktioner. Företagets kunder är antingen mer eller mindre engagerade mot multikanals- och omnikanals-strategier. För att kunna konkurrera ställer de särskilda krav på systemet som det inte kan tillgodose i dagsläget. Eftersom PerfectIT strävar efter att utveckla deras nuvarande lösning med funktioner inom lagerhantering (WMS), kommer det här examensarbetet undersöka vilka implikationerna är på ett lagerhanteringssystem om det utvecklas mot återförsäljare som verkar i en omnikanals-miljö. Några utav de inneboende problemen till detta som författarna önskar svara på är: Vilka funktioner bör tas i beaktning i ett lagerhanteringssystem (WMS) för effektiv lagerhantering i en omnikanals-miljö, och Hur kan dessa realiseras och implementeras? Två teoretiska linser har applicerats på grund av gränslandet som arbetet utgörs av mellan disciplinerna logistik och informationssystem (IS). Systemteori inom logistik-disciplinen var avgörande för att erhålla kunskap om konkreta försörjningskedje-system genom kartläggning och modellerande. Från IS-disciplinen applicerades designteori (DSR) för att utveckla praktisk kunskap för design och realisering av initiativ inom informationssystem. Tillvägagångssättet för forskning var induktivt och baserat i den kritiskrealistiska paradigmen. Främst eftersom författarnas syfte var att förstå systemen kring order-uppfyllan i omnikanals-miljöer och de problem som relateras till informationssystem, och sedan använda det som en förelöpare till förbättring (att föreslå hur det kan uppnås). Dessa förslag är teoretiska propositioner, beskrivna som designteorier, om vad ett föreslaget system borde tillgodose för att lösa och uppnå de identifierade kraven. En kvalitativ multipel fallstudie med intervjuer och observationer hölls på fyra företag av olika storlek och komplexitet av försörjningskedja. Alla var aktiva som återförsäljare inom e-kommers och jobbade med eller mot förmågor kring order-uppfyllan inom omnikanals-miljöer. Sekundär data samlades in genom litteraturstudier och screenings med multipla källor. Resultaten analyserades individuellt och korsvis för att öka den interna validiteten. De viktigaste fynden inom design av funktioner till ett lagerhanteringssystem, med avseende på omnikanals-försäljning och lagerverksamhet, är att bygga en grund ovanpå flytande lagring som går bortom att hålla koll på saldot på positioner. Det finns ett behov av att omdefiniera vad synlighet och spårbarhet egentligen betyder när man bygger stödjande system för lagerverksamhet inom en omnikanals-miljö. Den avgörande biten är att ha en smart och klar datastruktur som tar hänsyn till de fundamentala elementen av artikel-, enhets- och orderstrukturer, samt alla typer av lagringspositioner som dessa kan befinna sig i/på/inom. Författarna kallar dessa logiska positioner eftersom de kan vara allt från en lada på en plats inom en lastbärare av något slag, till en bur inom ett definierat område. Författarna kallar även enheter och ordrar för logiska entiteter eftersom de kan representera samlingar och mängder av saker i manga former, t.ex. enheterna av en artikel på en viss lagringsenhet eller enheterna i en order. Dessa logiska positioner och entiteter kan ha (era nivåer av) logiska tillstånd ställda på dem. Här vill författarna betona ett resonemang kring syftesmässig hantering och frikoppling. Genom att veta vilka tillstånd som entiteter befinner sig i, och genom att ha en regelbaserad beslutsmotor, kan man guida processer som annars kanske är knutna till eller beroende av specifika operatörer. Baserat på analysens resultat har författarna kommit fram till ett antal designteorier, som ett generiskt system borde ta hänsyn till för att tillgodose de övergripande kraven och dilemman som är relaterade till återförsäljningsindustrin inom omnikanals-miljön: En förmåga att knyta logiska entiteter (gods samt ordrar )till logiska positioner och tillstånd. En förmåga att hantera partitioner av logiska positioner eller entiteter, tvärs över eller inom hierarkier. En förmåga att hantera en regelbaserad beslutsmotor för att guida material flöde, buffring och värdeadderande processer av logiska entiteter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)