Sverige är mitt hemland : En kvalitativ studie av unga muslimska kvinnors upplevelser i det svenska arbetslivet

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning:

Det finns en utbredd diskriminering på arbetsmarknaden med islamofobisk grund. Syftet med studien var att undersöka unga muslimska kvinnors upplevelse av det svenska arbetslivet i relation till deras muslimska identitet och för att undersöka just upplevelsen valdes en kvalitativ metod då det ansågs kunna bidra till en förståelse. Datainsamlingsmetoden var semistrukturerade intervjuer och urvalet var ett så kallat snöbollsurval. Intervjupersonerna var kvinnor i åldrarna 18-26 år, bosatta i Sverige och hade samtliga varit föremål för både rekrytering, arbetssökande och anställning. Analysmetoden var en kvalitativ innehållsanalys. Fem intervjuer gjordes, och det som framkom under analysen var att det i synnerhet diskuterades fem kategorier; Omgivningens attityder, delaktighet i arbetslivet, särskilt bemötande, islam i media och utveckling av strategier. Kvinnornas upplevelser var varierande, men resultatet var att majoriteten hade upplevt negativt bemötande på grund av sin religiösa tillhörighet, att de ansåg att det fanns svårigheter med att bli anställd som muslimsk kvinna, att omgivningen i någon utsträckning reagerar på deras slöja och att media har ett stort inflytande på hur människor uppfattar muslimer. Slutsatsen var att intervjupersonerna upplevt annorlunda bemötande på grund av sin religiösa tillhörighet, att de upplever en skepsis mot muslimer i Sverige och att islam förknippas med terrorism och extremism. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)