Kreditförlusternas effekt på informationsmängden i bankers årsredovisningar : En kvantitativ studie på EU:s medlemsländers banker

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Titel: Kreditförlusternas effekt på informationsmängden i bankers årsredovisningar Nivå: C-uppsats inom företagsekonomi Författare: Henning Kihlberg och Lizette Söderdahl Handledare: Fredrik Hartwig Datum: januari - 2020 Syfte: Är att analysera om det i banker finns ett samband mellan mängd information om kreditförluster och kreditförlusternas storlek, företagets storlek, lönsamheten och regiontillhörighet. Metod: I denna studie tillämpas ett kvantitativt tillvägagångssätt med en deduktiv forskningsansats. Data från 142 börsnoterade bankers årsredovisningar har samlats in med hjälp av databasen Thomson Reuters Eikon. Utifrån deskriptiv statistik, pearsons korrelationsanalys och multipel linjär regressionsanalys analyseras studiens data. Resultat & Slutsats: Studiens resultat visar att variabeln storlek på kreditförlust är signifikant på 5% för att förklara mängd information i årsredovisningarna. Det finns dock inget statistiskt säkerställt samband att företagets storlek eller lönsamhet är avgörande för att förklara informationsmängden. Vidare finner studien ett svagt samband mellan mängd information i bankers årsredovisningar och bankers regiontillhörighet. Uppsatsens bidrag: Studien bidrar teoretiskt till att vara en av de första undersökningar av informationsmängden om kreditförluster efter införandet av IFRS 9. Den ger en ögonblicksbild över vad som kan förklara informationsmängd om kreditförluster som banker inom EU lämnar i sina årsredovisningar. Studien har ett signifikant bidrag till forskningen då den tillför ökad förståelse inom ämnesområdet. Studien bidrar praktiskt med ett svagt samband gällande att det finns skillnader i informationsmängden mellan regioner inom EU. Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag är att mäta kvaliteten på de ord som används i årsredovisningar. Detta då tidigare forskning förklarar att kvaliteten på de ord som används i årsredovisningarna kan ha en inverkan på informationsmängden. Ett annat förslag är att göra en paneldata över exempelvis 3 år för att visa utvecklingen av kreditförluster som baseras på kreditförlustmodellen ECL-modellen. Detta skulle då kunna visa effekten av förändringar som storleken på kreditförluster har på informationsmängden i årsredovisningarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)