Anorexia nervosa : Familjers erfarenheter när en familjemedlem drabbas

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Anorexia nervosa är en ätstörning som kännetecknas av avsiktlig viktnedgång. Sjukdomen är främst förekommande hos tjejer i tonåren eller unga kvinnor. När en familjemedlem insjuknar i anorexia nervosa drabbas även föräldrar och syskon. Fokus hamnar på sjukdomen och familjer upplever känslor som maktlöshet, oro, skuld och skam. Syftet med studien var att belysa familjers erfarenheter av att leva med en familjemedlem som lider av anorexia nervosa. För att svara på syftet gjordes en litteraturstudie med tio vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskades och analyserades för att sedan delas in i sex stycken teman. Resultatet visar att många föräldrar känner maktlöshet när deras barn insjuknar i anorexia nervosa. Sjukdomen ger upphov till konflikter inom familjen som leder till förändrad familjesituation samtidigt som det sociala livet blir lidande. Både föräldrar och syskon kände oro över personen med anorexia nervosa och hur sjukdomen skulle utvecklas. Föräldrar bär även skuld och känner ansvar för att deras barn drabbats. Föräldrar och syskon erfar brist på information från sjukvården samt bristfälligt bemötande från sjukvårdspersonal. Många av de familjer som genomgick familjebaserad terapi upplevde behandlingen positiv. Det är av stor vikt att sjuksköterskan får kunskap om familjers erfarenheter för att kunna bemöta deras behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)