Trygghet & tävling - en svår kombination

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Författare: Jesper Axén; Tobias Axéll; [2019]

Nyckelord: Fatsighetsmäklare; Provision;

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats är skriven av två studenter på fakulteten Kultur och Samhälle vid institutionen Urbana studier på Malmö Universitet under vårterminen 2018. Uppsatsen är det avslutande arbetet omfattande 15 högskolepoäng för att erhålla en kandidatexamen i Fastighetsvetenskap. Alla respondenter som har bidragit med tankar, kunskap och erfarenheter till vårt arbete vill vi verkligen tacka, utan er hade vi aldrig kunnat skriva vår uppsats. Vi vill även tacka alla personer som har läst igenom vår uppsats och bidragit med feedback för att vi ska kunna korrigera den till det bättre. Slutligen vill vi tacka vår handledare Birgitta Vitestam-Blomqvist för guidning, bidragande råd och intresse för vår uppsats. Malmö, maj 2018, Jesper Axén och Tobias Axéll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)