Lek för livet : hur leken kan uppmuntras av vår omgivning

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Författare: Jenny Lind; [2014]

Nyckelord: lek; lekfullt; trend; utemiljö; superkilen; Köpenhamn; happy wall; vuxenlek;

Sammanfattning: Lek är en erkänt viktig del i barns utveckling men det nämns sällan vad för betydelse den har för vuxna. I detta arbete har jag utgått från att lek är något att ta tillvara på och uppmuntra i livet. Jag har också utgått från att leken inte alla gånger kommer av sig självt utan att den kan behöva uppmuntras. Jag försöker i det här arbetet få ett grepp om vad lek har för betydelse i vuxenlivet samt vad det finns för positiva aspekter med leken. Jag har undersökt hur vi idag ser på lek bland vuxna och vad det finns för olika ansatsningar till att få in mer lek i vuxenvärlden. Genom teoribildning och två platsstudier har jag analyserat vad det finns för olika aspekter som bör tas hänsyn till vid planerandet av en lekfullmiljö riktad till vuxna, exempelvis särskilda inslag eller element som uppmuntrar till lek. Det finns idag flera forskare och organisationer som förespråkar och jobbar för att människor ska inse värdet av lek. Dels genom att upplysa om värdet men också med att uppmuntra människor genom olika initiativ till att leka mer. I mitt arbete har jag kommit fram till att vuxna behöver en tydligare ingång till leken än barn, steget till leken får inte vara för långt. Jag tror att vuxna har blivit så avskärmade ifrån leken att de måste få en ganska stor knuff för att börja leka. De platser med lek jag tar upp i detta arbete har alla haft väldigt tydliga ramar och vad som ska göra på just den platsen har varit klart. Jag tror att det krävs tydliga signaler för att få vuxna att börja leka, det bör vara tydligt att platsen inte enbart är till för barn. Det kan genom en tydlig och inbjudande utformning av en plats väcka nyfikenheten och leklust hos en person.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)