Sambors efterlevandeskydd - en diskussion av den svenska regleringen i relation till regleringarna för svenska makar och skandinaviska sambor

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Johanna Johnsson; [2021]

Nyckelord: Familjerätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: I svensk rätt finns ingen arvsrätt för sambor. Om samborna har bröstarvingar saknar de möjlighet att testamentera hela kvarlåtenskapen till varandra på grund av bröstarvingarnas rätt att få ut sin laglott. Uppsatsens syfte är att diskutera efterlevandeskyddet för sambor och om det är ändamålsenligt givet en modern syn på samboskap. Genom att studera gällande rätt och förarbeten identifieras vilka synsätt på makar och sambor som har påverkat utformningen av efterlevandeskydd i svensk rätt. Vidare undersöks vilka värderingar avseende sambor som går att identifiera i efterlevandeskydden för sambor i skandinavisk rätt och slutligen hur ett efterlevandeskydd för sambor kan se ut i svensk rätt med utgångspunkt i moderna värderingar. Undersökningen sker med rättsdogmatisk metod avseende att fastställa gällande rätt, rättsanalytisk metod för att diskutera ett framtida rättsläge och rättssociologisk metod för att urskilja vilka värderingar avseende sambor som går att identifiera i de skandinaviska efterlevandeskydden. De synsätt som har påverkat utformningen av makars respektive sambors efterlevandeskydd i svensk rätt är främst att sambor har ansetts vara unga och att samboskapet betraktats som ett förstadium till äktenskap. Makar har setts som mer skyddsvärda än gemensamma bröstarvingar, vilket har lett till ett bättre skydd för dem. De värderingar som framträder i skandinaviska efterlevandeskydd för sambor är individualism, där samborna ses som två separata enheter, och gemenskap, där samborna ses som två delar en gemenskap. Som inspiration för utformande av sambors efterlevandeskydd i framtiden kan ordningen med olika efterlevandeskydd beroende på längden och karaktären av samboskapet användas. Denna ordning finns i både Danmark och Norge. I dansk rätt krävs ett aktivt handlande från kvalificerade sambor för att ett utökat efterlevandeskydd ska bli applicerbart, medan det i norsk rätt föreligger legal arvsrätt för sambor som har, har haft eller väntar gemensamma bar

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)