Mötet med hälso- och sjukvården som överviktig : en littteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Författare: Andrei Pigai; Monica Valverde; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Fetma är ett tilltagande världshälsoproblem och sedan slutet på 1990-talet erkändes det som en sjukdom (WHO, 2020). Det utgör en hälsorisk och är en av de största orsakerna till förtida död i Sverige, samtidigt påverkar det individen på både fysisk och psykisk nivå. Syfte: Syftet är att beskriva hur personer med fetma upplever bemötandet med vårdpersonal inom hälso- och sjukvård. Metod: Som metod valdes en litteraturstudie. Tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod valdes till resultatet, vartefter en tematisering gjordes där tre övergripande teman identifierades. Sökningen efter artiklarna gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. Resultat: Tre teman identifierades i resultatet: Önskan att bli sedd och bemött som en person, önskan att bli lyssnad på, och att känna skuld och skam. Resultatanalysen följde Fribergs (2017) modell. Resultatet visade att patienterna upplever att sig bli bemötta med förutfattade meningar och fördomar i vården. Slutsats: Patienterna upplevde att bemötandet med vården präglas av förutfattade meningar och de känner sig inte sedda. Mötet med vården har en stor betydelse för patienterna och deras upplevelse av sig själva. Det som belystes i detta arbete är att det är viktigt att vården och sjuksköterskor är medvetna om denna patient grupps upplevelser och livserfarenheter för att bemötandet inte ska upplevas som kränkande av patienterna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)