Individanpassad marknadsföring på digitala plattformar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka attityder konsumenter har till individanpassad marknadsföring och huruvida attityderna påverkas av var konsumenten befinner sig i köpprocessen, vilken relation de har till företaget, samt faktorerna ålder, deras inställning till personlig integritet och vilket förtroende de har för företag. Teoretiskt ramverk: Köpprocessen av Kotler och Keller, digitala kundresan av Ström och Vendel, omnichannel (flerkanalsstrategi) av Bijmolt et al., FFF-modellen av Dange och Kumar, tricomponent attitude-modellen av Rosenberg och Hanland. Metod: Uppsatsen är utformad genom en kvantitativ forskningsstrategi, med ett positivistiskt förhållningssätt och utgår från en deduktiv ansats. Hypoteser har utvecklats och prövats utifrån data som samlats in genom en enkätundersökning med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Empiri: Är framställd av data från enkätundersökningen som besvarades av 178 respondenter. Den redovisade datan har bearbetats och testats i SPSS. Slutsats/Diskussion: Konsumenter har som mest positiv attityd till individanpassad reklam när den kommer från företag de tidigare har köpt från. Vidare har konsumenter mer positiv attityd till individanpassad reklam innan köptillfället än efter köptillfället. Den faktor som har en påverkan på konsumenters attityd till individanpassad reklam är förtroende för företag, när det gäller företag som konsumenten har köpt från tidigare. För de övriga externa faktorerna gällande ålder och inställning till personlig integritet har inget statistiskt säkerställt samband kunnat påvisas mellan faktorerna och konsumenters attityd till individanpassad marknadsföring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)