Vem har beställt det här? : Att utrusta soldaten eller bemanna utrustningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan

Sammanfattning: De tekniska system som stödjer ledning av arméns brigader har ökat i komplexitet och användbarheten har minskat. Det tar längre tid att utbilda den personal som ska hantera systemen idag jämfört med för tio år sedan. I uppsatsen har utvecklingen av ledningsstödsystem studerats med utgångspunkt i ramverken Systems Engineering och Human Factors Integration. HFI syftar till att sätta användaren i fokus för utvecklingen, snarare än tekniken som sådan. Det empiriska materialet utgörs av intervjuer med nyckelpersoner, målsättningsdokument för tekniska system och andra styrdokument som påverkar området. Studien indikerar att Försvarsmaktens förändrade inriktning mot internationella insatser under 00-talet har varit utgångspunkten för de tekniska lösningar som idag ska användas i det nationella försvaret. De krav som ställts på systemens tekniska funktioner har varit överordnade kraven på att ledningsförbandens soldater, utan tillgång till kvalificerat tekniskt stöd, ska kunna hantera systemen effektivt. Det finns skäl att anta att ett ökat fokus på HFI under systemutvecklingen skulle leda till system med bättre balans mellan teknik och människa, som i sin tur skulle leda till både ökad användbarhet och minskade kostnader. I uppsatsen föreslås några konkreta åtgärder som kan vara föremål för vidare studier och utvärdering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)