Autism spektrum störning & KBT interventioner En litteraturstudie om barn och unga med ASD och social ångest

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Barn och ungdomar med autismspektrumstörning (ASD) löper större risk att uppleva ångestsymtom av olika slag. Tidigare studier har visat att effekten av kognitiv beteendeterapi (KBT) kan minska ångest hos patienter med ASD. I denna litteraturöversikt har vi granskat den vetenskapliga och metodologiska kvaliteten i sju randomiserade kontrollerade studier (RKS), samt vilka KBT interventioner som kan vara till hjälp mot social ångest hos barn och ungdomar med ASD. Alla artiklar som vi har granskat hävdar att KBT interventioner som fokuserar på sociala färdigheter och ångestbehandling indikerar positiv förbättring även efter ett års uppföljning. Studierna som jämför KBT interventioner med alternativ behandling visar att KBT inte ger bättre resultat än kontrollgruppens. Numeriskt har samtliga studier vi granskat höga värden, men tittar man på nyckelfaktorer som Power analys och klinisk signifikans, så varierar den vetenskapliga kvalitén. Sammanfattningsvis visar studierna att ökade sociala färdigheter, förbättrad relationsinteraktion och minskat ångestsymtom, totalt sett minskade ASD-symtom. Detta arbete har gett oss insikt i hur komplicerat och mödosamt det måste vara att genomföra en RKS med hög vetenskaplig kvalitet vad avser reliabilitet och validitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)