“ I början vinner man alltid ”. En kvalitativ intervjustudie om män som under någon period upplevt svårare former av spelproblem

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Kristoffer Rydin; Sara Tahmirpour; [2019-10-07]

Nyckelord: Spelberoende; genus; stigma; habitus; kapital;

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka mäns inträde i spel om pengar och hur män som undernågon period upplevt svårare former av spelproblem skildrar sitt spelande. Empirin bestod avfem semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med män som under någon period upplevtsvårare former av spelproblem. Analysen skedde med hjälp av en empiristyrd tematisk analys.I analysen användes teorierna om stigma, self-stigma, habitus, kapital, genusperspektivet,könsmaktsordningen, den manliga normen och hegemonisk maskulinitet (Goffman, 1986;Corrigan et al., 2006; Bourdieu, 1990; Bourdieu & Wacquant, 1992; Hirdman, 2004; Connell,1995). Vår studie visade att informanterna började spela i unga åldrar, ofta efter en uppväxtdär spel om pengar var normaliserat. Männen skildrade hur spelet initialt gav tillfredsställelsei form av spänning och kickar, samt var ett sätt för männen att bygga upp olika former avkapital och höja sin status. Skildringen visade hur spelandet kom att bli ett slags substitut föremotionella utbyten i mänskliga relationer, såsom exempelvis nära vänskap. Detta förde medsig psykisk ohälsa eller fungerade som en slags tillflyktsort vid dåligt psykiskt mående.Slutligen visade resultatet hur strävan efter kontroll samt samhällets stigma kring spelproblemhindrade männen från att söka hjälp trots att de tidigt kände att de hade spelproblem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)