Captive Offshoring : En fallstudie på Seco Tools AB

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Captive offshoring innebär en förflyttning av utvalda aktiviteter till ett annat land där företaget som genomför förflyttningen också äger anläggningen och driver processen i egen regi. Att transferera produktionsprocesser till en ny plats kan innebära såväl positiva ekonomiska effekter som oväntad problematik kring allt från lokala lagar till kommunikationssvårigheter. Följande uppsats syftar till att studera captive offshoring inom tillverkande industrier och därigenom kartlägga vilka för- och nackdelar som kan uppstå i samband med en sådan omlokalisering. Studien syftar också till att undersöka hur företag hanterar de nackdelar som kan uppstå i samband med captive offshoring. I uppsatsen ingår även en fallstudie på Seco Tools AB i Fagersta, som i drygt 80 år har levererat verktyg för fräsning, svarvning, hålbearbetning och verktygssystem. Fallstudien fokuserar på relationen mellan företagets produktionsanläggning i Indien och huvudanläggningen i Fagersta. Datainsamling har skett i form av en inledande litteraturstudie, samt genom ett antal intervjuer och kvantitativ datainsamling i fallstudien. Resultatet av studien visar att kostnadsbesparingar är den främsta fördelen med captive offshoring och den primära anledningen till att företag väljer att använda den typen av strategi. Den ökade distansen som förflyttningen innebär skapar dock en ökad komplexitet i försörjningskedjan som kan medföra problematik inom områden som exempelvis kvalitet och kommunikation. För att hantera dessa risker är planering och förebyggande arbete innan transferering betydelsefulla faktorer. Erfarenhet har även visat sig ha en inverkan på hur företag hanterar de risker som kan uppstå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)