Konsumera mera!- En fallstudie av inspiration i saluhallen på IKEA

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som inspirerar kunder att handla när det kommer till volymförsäljning. Vidare är syftet att ta reda på om butiken kan hjälpa kunden att minnas att hon vill göra ett köp. Hur reagerar kunden vid butikens försök att inspirera när det kommer till volymförsäljning? Och vad är det egentligen som inspirerar kunden? Hur påverkas försäljningen om butiken hjälper kunden komma ihåg att hon vill ha en viss vara? Vi har valt att använda oss av en blandning mellan kvalitativ och kvantitativ metod genom att göra en enkätundersökning, ett experiment samt observationer. Teoriavsnittet tar upp kundens köpprocess, vad ett spontanköp är, hur en butiksatmosfär påverkar kunden samt kundens olika sinnen och hur de påverkar henne i butiken. Vi har använt tidigare forskning som trianguleringsmetod gentemot våra iakttagelser vid enkätundersökningen. Vi har också analyserat tidigare forskning i förhållande till resultatet av vårt experiment. Vi har kommit fram till att en kund inte medvetet reflekterar över sina sinnen i butiken, men att hon gör det omedvetet. Vi har också kommit fram till att försäljningen påverkas om butiken hjälper kunden komma ihåg att hon vill ha en viss vara.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)