Prästen som kyrkoherde Hur beskrivs och hanteras upplevda förväntningar?

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Ellinor Wahlberg; [2021-03-29]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Det finns många förväntningar på hur en religiös ledare, och mer specifikt hur en kyrkoherde, ska vara. Syftet med arbetet var att undersöka hur kyrkoherdar i Svenska kyrkan upplever och hanterar sin roll som chef och ledare med utgångspunkt i förväntningar som finns. En kvalitativ metodik an-vändes. Sex kyrkoherdar intervjuades semistrukturerat och sedan analysera-des den transkriberade datan tematiskt. Resultatet utmynnade i tre huvudte-man med tre underteman vardera. Dessa ringade in kyrkoherdens roll, vidden av hur olika den kan vara, och vikten av att erhålla ett högt förtroende. Många variabler påverkar hur kyrkoherderollen upplevs och förväntningar hanteras, såsom personliga preferenser och egenskaper samt hur förhållningssätt mat-chas med lokala förhållanden. Goda organisatoriska förutsättningar tolkas vara viktigt, varför Svenska kyrkan torde gynnas av en kontinuerlig verksam-hetsutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)