Kostundervisningens komplexitet : En kvalitativ studie gällande idrottslärares perspektiv på undervisning om kosthållning i kursen idrott och hälsa 1

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Då kostundervisningen i skolan till stora delar har visat sig vara ett komplext område, har denna studie i syfte att undersöka idrottslärares perspektiv på undervisning gällande problematik kopplat till kosthållning i kursen idrott och hälsa 1. Med hjälp av en kvalitativ metod inkluderade studien semistrukturerade intervjuer med fem idrottslärare från två olika gymnasieskolor i Värmland. Informanterna valdes ut genom ett målstyrt urval och datainsamlingen analyserades genom kodning, vilket möjliggjorde identifiering av teman och kategorier. Studiens resultat visade att idrottslärarna hade varierande kunskaps- och erfarenhetsnivåer inom kosthållning och att undervisningen ofta enbart byggde på de enskilda lärarnas intresse och kunskap om området. Studien visade också att kostundervisning uppfattades som ett känsligt område bland lärarna, och att vissa uttryckte en rädsla för att undervisa kring detta. Sammanfattningsvis belyser denna studie att det finns en komplexitet där det saknas tydlighet om vad kostundervisningen i skolan ska innehålla. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)