När palliativ vård i hemmet avbryts : En intervjustudie om erfarenheter inom kommunens hemsjukvård

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Palliativ vård i livets slutskede bör så långt som möjligt verka för att personen får dö på den plats som överensstämmer med uttryckt önskan, i närvaro av för den sjuka personen betydelsefulla personer. De flesta som drabbats av en allvarlig obotlig sjukdom önskar att få vårdas och dö i sitt eget hem. Trots det dör de flesta på sjukhus. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av varför den palliativa vården i hemmet avbryts.  Metod: Kvalitativa intervjuer genomfördes med 11 sjuksköterskor verksamma i palliativ hemsjukvård. Materialet analyserades med induktiv innehållsanalys.  Resultat: Vid analysen bildades tre kategorier. Förändrade förutsättningar, som innebär att personen som är sjuk och närstående behöver uppleva trygghet, orka och vara införstådda i situationen. Hemmet blir arbetsplats. Att skapa plats för vård och ha flera, ibland okända personer i hemmet kan vara svårt av integritetsskäl. Vårdens otillräcklighet innefattar kompetens och tillgänglighet inom hemsjukvården, men också organisationens struktur och samverkan med andra vårdgivare.  Slutsats: Ska personer i palliativ vård kunna kvarstanna i hemmet behövs mycket resurser och stöd från hemsjukvård och läkare. Orsakerna till att personer i palliativ vård lämnar sina hem är att de söker mer vård och stöd. Det borde vara av intresse att stärka hemsjukvårdens förutsättningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)