Mer-försäljning!

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: I denna uppsats har jag genom ett kvalitativt, sociologiskt tillvägagångssätt undersökt hur och varför de anställda tvingas sälja känslor och identitet inom lågkvalificerad service, med inriktning på försäljning. Syftet är att ifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv, kritiskt belysa problem som uppstår i samband med att vi bygger ett samhälle på ekonomiska principer. Hur individer genom socialisering blir att tolka och agera därefter, och genom sitt självförverkligande reproducerar denna ekonomiska logik. Materialet består av sex intervjuer med anställda och före detta anställda inom lågkvalificerad service, med inriktning på försäljning. Resultatet tyder på att de anställda tvingas anpassa sig till företag, som i sin tur anpassar sig till en ny ekonomisk verklighet präglad av ett högt tempo och tuff konkurrens. Förhandlingsmöjligheterna för dessa anställda tycks ha minskat i det postindustriella samhället. Detta på grund av en hög arbetslöshet och företagens, respektive ekonomins förändrade beroendeförhållande till arbetskraften.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)