Ett kravlöst umgänge : En kvalitativ studie om vårdhundens betydelse för äldres välbefinnande på äldreboende

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Denna kvalitativa studie med etnografisk metodansats syftar till att beskriva samt förstå vad vårdhundsinsatsen betyder för äldres välbefinnande ur ett interaktionistiskt perspektiv och vilka övriga effekter som insatsen bidrar till. Studiens resultat bygger på fyra observationer som utförts under pågående vårdhundsinsatser på ett äldreboende i en mellanstor svensk kommun, samt fem kompletterande intervjuer med relevant yrkespersonal. Resultatet visar att vårdhundar bidrar till äldre personers välbefinnande genom att skapa en meningsfullhet i vardagen. Hunden möjliggör för brukare att släppa sin oro om så bara för en liten stund samt ger hälsofrämjande effekter i form av bland annat en ökad fysisk aktivitet. Förutsatt att brukaren inte besitter en rädsla eller allergi kopplad till hundar. Utifrån resultatet har slutsatsen om att äldres psykiska hälsa behöver bejakas samt prioriteras lika högt som deras fysiska hälsa framkommit, genom att implementera vårdhundsinsatsen i större omfattning inom äldreomsorgen

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)