Bankernas riskhantering av bolån

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Bankernas riskhantering av Bolån Seminariedatum: 17 januari 2019 Kurs: FEKH69, Kandidatkurs i redovisning, 15 Högskolepoäng Författare: André Tarring, Andreas Magnusson, Marina Opacak Handledare: Peter W. Jönsson Fem nyckelord: Risk, bank, riskhantering, COSO, bolån Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur vissa utvalda banker arbetar med riskhantering och styrning kopplat till bolån och kreditgivning. Metod: Studien har präglats av en kvalitativ metodansats, där intervjuer med respektive bank har utförts. Kompletterande har sekundärdata insamlats för att uppnå studiens syfte. Teoretiskt perspektiv: Vår teoretiska referensram behandlar risk och riskhantering. I vår referensram ingår de modeller och ramverk angående riskhantering som på bästa vis möjliggör en analys av bankernas arbete med riskhantering. Empiri: Den empiriska informationen som insamlats behandlar bankernas arbete med riskhantering samt en redogörelse och nulägesanalys av bostad- och bolånemarknaden. Resultat: Vi har beskrivit och analyserat de tre bankerna utefter vald teoretisk referensram och en jämförelse av deras riskhanteringsarbete och styrning kring bolån är gjord.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)