Förmåner som verktyg i kampen om kompetens - Hur förmåner kan attrahera Data- och IT ingenjörer samt skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Samhällets och arbetsmarknadens förändring de senaste decennierna har lett till att vissa yrkesgrupper har blivit mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Organisationer som är i behov av dessa bristyrken tävlar om att få anställa dem, och krav på anställningserbjudandet blir allt större. En viktig faktor i konkurrensen är organisationens arbetsgivarvarumärke. Undersökningen tittar på en särskilt attraktiv yrkesgrupp: data- och IT ingenjörer och syftet är att, med utgångspunkt i deras uppfattningar, beskriva och analysera relationen mellan anställningsförmåner och organisationers förmåga att attrahera och behålla Data/IT ingenjörer som arbetstagare. Detta görs med hjälp av mixed methods, där både en enkätstudie och intervjuer används. Resultaten visar att En stöttande och uppmuntrande kultur är den generellt mest attraktiva förmånen, medan Bra ledarskap är den förmån som är mest förknippad med att acceptera ett anställningserbjudande. Det är däremot förmåner som främjar work-life-balance som främst bidrar till ett positiv arbetsgivarvarumärke. Också vikten av de förmåner som ingår i kollektivavtal visar sig tydligt. Slutligen diskuteras förmånens vikt för att bygga ett starkt och trovärdigt arbetsgivarvarumärke inifrån och ut för att attrahera svårrekryterade yrkesgrupper som data- och IT ingenjörer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)