”Det är lättare att tänka utanför boxen, när man redan är utanför boxen”. En fenomenologisk studie om transpersoners strategier till sexuell hälsa.

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Denna studie har en fenomenologisk ingång och undersöker transpersoners förutsättningar, strategier och förhållningssätt för att uppnå sexuell hälsa, samt hur de använt dessa för att hantera könsinkongruens och könsdysfori, genom olika faser av social och medicinsk transition. Studien placerar sig inom aktionsforskning och undersöker handlingsstrategier i en grupp transpersoner som trivs med sin sexualitet. Studien bygger på 10 informanters deltagande, varav sju intervjuer och tre texter. Alla informanter upplevde ökad kroppsdysfori och social dysfori under varseblivandet av könsidentiteten och i väntan på utredning och behandling. I resultatet framkom det att acceptera den egna identiteten, att bli respekterad utifrån denna samt få önskad medicinsk behandling var avgörande för sexuell hälsa. Onani och fantasi hjälpte flera informanter att lära känna den nya kroppen och uppnå kroppsacceptans samt hantera könsdysfori och social dysfori. Onani hjälpte informanterna att hitta nya erogena zoner och integrera fler delar av kroppen i sin sexualitet. Att fantisera om kroppskongruens hade också en positiv effekt i relation till egen sexualitet och sexualitet med partner. Vidare så ger transidentitet anledning till verbal kommunikation om sexualitet, lust och gränser med partner, vilket gynnade njutning. Fler informanter uttryckte en frihetskänsla av att bryta normer och att de var mer sexuellt nöjda i deras nya identitet och sexuella praktiker. Slutligen diskuteras att cis-personer också anstränger sig för att passa in i kulturens genusnormer och sexuella normer, och att den största skillnaden mellan trans- och cis-personer, kan vara att transpersoner har en medvetenhet om denna möda. Således kan de handlingsstrategier som denna studie inringat vara värdefulla för transpersoner såväl som cis-personer för att uppnå sexuell hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)