”Ortens gangster blir seriefigur”: En diskursanalys av representationen av icke vita i tv-serien Snabba cash.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Denna studie ämnar till att belysa hur icke vita framställs i svensk media med fokus på populärkultur, mer specifikt genom att undersöka tv-serien ”Snabba cash”. Följande frågeställningar har använts för att uppnå syftet: Hur framställs relationen mellan vita och icke vita i svensk media? Hur skapar man skillnad mellan olika icke vita personer? och Hur framställs relationen mellan centrum och förorten i svensk media?. Studien är en diskursanalys med utgångspunkt i det postkoloniala perspektivet och har använt det poststrukturalistiska synsättet av språkets binära strukturer för att undersöka vilka dikotoma teman som framkommit ur empirin. Dessa har i sin tur analyserats med hjälp av olika teorier inom det postkoloniala perspektivet. Materialet har bestått av tv-serien ”Snabba cash” och 28 svenska tidningsartiklar angående serien. Empirin har kodats med ett tillvägagångssätt som är inspirerat av den tematiska analysen. Studiens resultat visar att förståelsen av icke vita och förorten skapas i relation till en föreställning av ”svenskhet” och anses vara avvikande från det. Serien och tidningsartiklarna porträtterar både icke vita människor och förorten på ett sätt som bidrar till att befästa samt reproducera redan existerande stereotyper om dem. Vidare skapar den stereotypa porträtteringen av icke vita i serien ett diskursivt mönster utanför den. För att de icke vita skådespelarna ska bli accepterade i det svenska samhället sätts de i relation till sina avvikande karaktärer och tvingas avsäga sig deras negativa attribut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)