SKOLA I LÅSTA FORMER - En diskursanalys på ett statligt ungdomshem

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Linda Dahlhöjd; [2022-02-27]

Nyckelord: diskursanalys; särskild skolform; samhällsvård; SiS;

Sammanfattning: Syfte: I denna studie har syftet varit att undersöka hur skolgången skrivs fram för elever med Statens institutionsstyrelse (SiS) som huvudman, och således befinner sig i en särskild skolform. För att lyckas med att undersöka detta behöver följande frågor arbetas vidare med: 1. Vad skrivs fram kring i lagtext och policydokument för SiS som huvudman för en särskild skolform? 2. Vad framkommer från och om ungdomen själv kopplat till skola i den samlade dokumentationen som finns att tillgå? 3. I vilken strukturell kontext befinner sig en SiS-placerad ungdom avseende skola? Teori: Faircloughs (1992, 1995) kritiska diskursanalys har använts som både teoretisk bakgrund och metod för denna studie. Metod: Producerad empiri har tolkats med hjälp av kritisk diskursanalys (CDA) med fokus på den diskursiva och sociala praktiken, och med inslag av både diskursiva och icke-diskursiva förhållanden. Studien har utförts under vårterminen 2018 på ett statligt ungdomshem i SiS regi. Resultat: Det finns en tydlighet i både lagtext och policytexter rörande barn som har sin skolgång med Statens institutionsstyrelse som huvudman. Det finns en samverkansskyldighet mellan berörda myndigheter, men i studien uppmärksammas svårigheter att fullfölja detta i praktiken när flera diskurser möts och ska samverka kring skolgång. De elever vars skoldokumentation studerats i denna studie skrivs i dokumentation mer fram som ”placerade ungdomar” än som potentiella skolelever.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)