En studie i hur bildämnet ger utrymme för elever med flytande genusidentifiering att skapa sin identitet och vikten av att utbilda blivande bildlärare i normkritiskt arbete.

Detta är en Master-uppsats från

Sammanfattning: Elever i tonåren befinner sig i ett sammanhang där skapandet av identitet är centralt. Därför identitetsskapande är ett övergripande syfte för forskningen som beskrivs i denna artikel, att undersöka hur deras förutsättningar för ett identitetsskapande gestaltas genom ämnet bild i högstadiet och i gymnasieskolan (Bergström, 2007; Bremer, 2011; Hellman, 2017; Lindstrand, 2006; Lindström, 2006; Åsén, 2006). Undersökningen fokuserar på förhållandet mellan bildlärarstudenter och etablerade bildlärares syn på sina förkunskaper i normkritisk teori och metodik i förhållande till individer med flytande genusidentifiering. Undersökningen behandlar om, hur, och i såfall på vilka sätt normkritisk teori och metodik är förankrade hos bildlärarstudenter. Här undersöks också om, hur, och i så fall på vilka sätt etablerade och blivande bildlärare upplever att bildämnet kan skapa förutsättningar för inkludering och för identitetsskapande i bildundervisningen. I artikeln redogörs också för huruvida etablerade bildlärare anser att bildämnet borde vara ett kärnämne, och i så fall varför. Undersökningen bygger på tre delstudier (A, B och C). I delstudierna används mixad metod, vilket inkluderar fokusgruppsintervjuer och enkätintervjuer. Artikeln intar teoretiskt en övergripande postmodernistisk kunskapssyn och empirin analyseras i delstudie A och B utifrån intersektionell analys, samt i delstudie C utifrån diskursanalys. Delstudiernas resultat bekräftar varandra och ger tydliga svar på frågeställningarna. Svaren visar att bildstudenterna är oroade över att de inte upplever sig förberedda gällande sina metodiska kunskaper kring hur man genomför normkritisk undervisning och hur man arbetar med inkludering i bildundervisningen. Bildlärarnas svar visar att de är eniga om att bildämnet borde vara ett kärnämne, utifrån att bildämnets kommunikativa egenskaper är centrala för individens identitetsutveckling i förhållande till sig själv och i förhållande till sin omvärld.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)