I skärningspunkten mellan central och lokal styrning. En undersökning av kommunikatörens roll på sex institutioner vid Göteborgs universitet

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Sammanfattning: Kommunikation blir ett allt viktigare inslag på svenska universitet när universiteten förväntasmarknadsföra sig på en internationell marknad. Idén om ”integrerad kommunikation”, det vill säga att tala utifrån en gemensam identitet, är idag starkt närvarande även inom universiteten.Göteborgs universitet är samtidigt en decentraliserad organisation, och har anställdakommunikatörer också på institutionsnivå. Den här studien undersöker därför hur kommunikatörer som arbetar på enskilda institutioner vid Göteborgs universitet förhåller sig till den egna yrkesrollen och dess villkor. Materialet består av intervjuer med sexkommunikatörer anställda på sex olika institutioner, och har analyserats med hjälp av de diskursanalytiska begreppen diskursiv kamp, sensemaking/meningsskapande och framing/inramning. Som teoretiskt ramverk används också neoinstitutionell organisationsteori. Resultaten visar att kommunikatörernas arbetsuppgifter på institutionerna inte är tydligt definierade, utan snarare bygger på institutionaliserade föreställningar om vad en kommunikatör bör göra. Intervjuerna synliggör också en diskursiv kamp mellan kommunikatörer och institutionsledningar i vilket synsätt på kommunikation som arbetet ska utgå ifrån. Kommunikatörerna ger vidare uttryck för ett distanserat förhållande till central styrning; medan den centrala kommunikationsenheten försöker rama in organisationen som en sammanhållen organisation, eller ”ett universitet”, talar kommunikatörerna främst utifrån en lokal, decentraliserad position. Slutligen visar studien att kommunikatörerna trots sitt distanserade förhållningssätt till central styrning reproducerar föreställningen om ”ett universitet”, och att denna påverkar hur man ser på sina arbetsuppgifter och sin arbetsroll, men att det i lokal kontext snarare tar sig uttryck i en emfas på ”en institution”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)