Energikartläggning i stora företag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Hanna Vallmark; [2016]

Nyckelord: energy audit; Energikartläggning;

Sammanfattning:

Detta examensarbete har utförts i samarbete med Sweco Systems i Umeå. Uppdraget var att ge en insikt i vad den nya lagen om energikartläggningar innebär för företag. För att förtydliga vad en energikartläggning är har en fallstudie utförts i form av en energikartläggning på Öppen gemenskaps verksamhetslokaler i Umeå.Studien kring hur stora företag tänker kring den nya lagen om energikartläggningar har varit utformad med telefonintervjuer av 11 stycken företag. Företagen har både fått omfattande och korta frågor som har sammanställts och resulterat i diagram och förklarande text. Det har visat sig att företagen är positiva till den nya lagen men att de flesta sedan innan redan arbetar med energieffektivisering. 80 % av de företag som sedan tidigare hade en uttalad strategi för energieffektivisering upplevde att energieffektiviseringsarbetet var högt prioriterat. Inget av de företagen som sa att de hade en energieffektiviseringsstrategi upplevde att den var lågt prioriterad. En majoritet upplevde att de fått tillräcklig information om vad lagen innebär för dem och ungefär 75 % av de tillfrågade företagen trodde att de skulle ha nytta av att göra en kartläggning. 73 % av de intervjuade företagen trodde att den nya lagen kommer minska energianvändningen i Sverige.För att visa mer konkret på vad lagen om energikartläggningar handlar om har en case-study utförts i form en energikartläggning. Denna kartläggning utfördes på en fastighet i centrala Umeå och mynnade ut i diagram över energiflöden och några åtgärdsförslag som fastighetsägarna kan följa för att minska sin energianvändning. Energikartläggningen omfattade tre byggnader som såg olika ut och där det bedrevs olika verksamheter. Energibalansberäkningar utfördes både separat för byggnaderna och för hela fastigheten ihopslaget. För alla byggnader tillsammans visade det sig att transmissionsförlusterna överlägset stod för den största energianvändningen, sedan stod förlusterna för ventilation, el som inte tillgodoser byggnaderna med värme, ofrivillig ventilation och tappvarmvatten. Den tillförda energin kom från fjärrvärme, el och personvärme.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)