Läromedel och kunskapskällor i de samhällsorienterande ämnena

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares förhållningssätt, attityder och användning av läromedel i det multimodala klassrummet. Vi vill med vår undersökningar ta reda på vilka sätt tre olika läromedel används för att främja elevers kunskapsutveckling och förståelse i de samhällsorienterande ämnena i årskurs 4-6. Vi fokuserar på läroböcker, skönlitteratur och digitala läromedel. De teorier som tjänar som ett ramverk för vår undersökning är de multimodala perspektiven samt det sociokulturella perspektivet. Multimodal pedagogik är signifikant för det samtida klassrummet och innebär en varierande undervisning som tar hjälp av olika läromedel och arbetsmetoder. Vi har sammanställt tidigare forskning som behandlar kunskapsutveckling och arbetsmetoder i relation till tre olika läromedel; läroboken, skönlitteratur och digitala läromedel. Studien täcker också in lärares förhållningssätt till läromedel. Detta är av relevans då den multimodala pedagogiken reflekteras i hur lärare väljer att förhålla sig till och använda sig av olika typer av läromedel för att främja elevers kunskapsinhämtning. Insamlingen av vårt empiriska material har skett med hjälp av kvalitativa metoder, i form av semistrukturerade intervjuer. De fem intervjuade lärarna undervisar i de samhällsorienterande ämnena i årskurs 4-6. De arbetar alla på olika skolor i södra Skåne. Studiens resultat visar att lärarna generellt eftersträvar ett varierat arbetssätt och därmed anpassar läromedlet därefter. Detta indikerar att lärarna använder sig av multimodala läromedel för att främja elevers kunskapsutveckling i linje med den förklaringsmodell som både det sociokulturella perspektivet och de multimodala perspektiven erbjuder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)