Elevers attityder till och intresse för naturvetenskap : Kemiundervisning i grundskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: Studier om elevers attityder till och intresse för naturvetenskap är av stor betydelse för lärarnas arbete med att öka ungdomars intresse för naturvetenskapliga ämnen. Syftet med denna studie var att undersöka elevers attityder till och intresse för de naturvetenskapliga ämnena, kemi i synnerhet samt vilka faktorer som ligger till grund för dessa attityder. Empirisk data samlades in genom en kvalitativ forskningsintervju med åtta elever på en grundskola. Dataanalysen bygger på det pragmatiska perspektivet på lärande och undervisning som utvecklades av filosofen John Dewey. Resultatet från denna studie visar att hälften av eleverna uttalar en positiv attityd till och intresse för kemi och de andra naturvetenskapliga ämnena. De här fyra eleverna ser fram emot fortsatta studier inom området och ser fram emot att i framtiden arbeta med något som har att göra med naturvetenskap. Kemilärarens personlighet, undervisningens utformning, kemiinnehåll i undervisningen och interaktioner i klassrum med andra elever framkommer som avgörande faktorer som eleverna anser kan påverka intresse för och attityder till ämnena. De faktorer som dock väger tyngst enligt eleverna är kemiinnehåll i undervisningen och kemilärarens personlighet, stor engagemang och lust att vara kemilärare. Resultaten som framställs kan fungera som utgångspunkt för pedagoger som strävar efter att få barn och ungdomar att intressera sig för naturvetenskap i skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)