En komplex redovisning En kvalitativ innehållsanalys om effekterna av EUdirektivet 2014/95/EU på hållbarhetsrapportering

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Samhället ställer krav på att företag ska ansvara för sinaverksamheters konsekvenser och hållbarhetsrapporter upprättas för att tillgodoseintressenters behov av företags icke-finansiella information. Hösten 2014 publiceradeEuropeiska unionen direktivet 2014/95/EU avseende hållbarhetsrapportering som träddei kraft räkenskapsåret 2017. Direktivet omfattar stora och medelstora företag medobligatoriskt krav på att årligen upprätta en offentlig hållbarhetsrapport i samband medårsbokslut. Ett av EU- direktivets primära mål är att öka jämförbarheten mellanhållbarhetsrapporter. Samhället och intressenter vill ha kännedom om företagshållbarhetsaspekter i rapporterna för att avgöra om de vill vara en del av organisationenoch därför krävs jämförbarhet för beslutsunderlag.Syfte: Uppsatsens syfte var att utvärdera vilka effekter implementering av EU-direktiv2014/95/EU medförde på hållbarhetsrapporter räkenskapsåret 2017. För att bedömamedförande förändringar av lagkravet utfördes jämförelser mellan sex företag inombyggbranschens årsredovisningar avseende räkenskapsåren 2016-2017.Metod: Uppsatsens tillvägagångssätt är uppdelad i två moment, först ensemistrukturerad intervju för att få perspektiv från hur en revisionsbyrå har arbetat medfrågor och upprättande av de lagtvingade hållbarhetsrapporterna. För att kunna urskiljajämförelsemönster utfördes en kvalitativ innehållsanalys.Resultat och Slutsats: I 2017 års hållbarhetsrapportering visade samtliga studeradeföretag på förbättringar, således var det en positiv förändring efter att lagkravet trätt ikraft. Den positiva förändringen innebar ökad jämförbarhet mellanhållbarhetsrapporterna. Uppsatsens innehållsanalys visade på skillnader mellanföretagsstorlek och att de större företagen överlag hade en mer omfattandehållbarhetsrapportering. Dessutom redogjorde de mindre företagen för färreresultatindikatorer, risker och åtgärder kring dessa risker. Slutsatsen är att EU-direktivet2014/95/EU haft en positiv påverkan på uppsatsens samtliga undersöktahållbarhetsrapporter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)