Det goda livet i Äppelriket: om bilden av den mytiska landsbygden i matrelaterad marknadsföring för regionen sydöstra Skåne

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: In the life in the consumer society experiences and tourism tends to become more important. With mass production as a major part of society the material assets are not enough to fulfil the consumers needs. This is why the experience economy has become increasingly important. Through the consumption of experiences the consumer also consumes places and other intangible things. One example of this is the consumption of the rural. In the advertisement for the rural areas experience values such as authenticity and pleasures are central and the picture that this adveritsement creates represents the rural myth. This myth is examined in this study. The swedish rural region southeast Skåne represents an example in the semiotic analysis of a selection of advertisement material gathered from the Internet. The analysis distinguished three different myths within the rural myth; the idyllic rural myth, the ecologic rural myth and the tradition rural myth. These myths are in the study connected with understandings concerning the rural area as both a place for consumption and an object for consumption it self. An important basis in the study contains several paradoxes that can be uncovered in the relationship between the rural myth and the consumer society. I konsumtionssamhället får upplevelser och turism en allt viktigare roll i våra liv. När massproduktion är en stor del av samhället behövs mer än materiella tillgångar för att tillfredsställa konsumenten. Detta behov har lett till fram det vi kan kalla för en upplevelseekonomi. Genom att konsumera upplevelser kan människan i konsumtionssamhället i förlängningen konsumera platser och andra immateriella ting. Ett exempel på en sådan är landsbygden. I marknadsföringen för landsbygden poängteras upplevelsen av autenticitet och njutning blir centralt. Bilden som marknadsföringen skapar utgör myten om landsbygden och det är den myten som behandlas i denna studie. Landsbygdsregionen sydöstra Skåne har fått utgöra ett belysande exempel. Genom en semiotisk analys av ett urval marknadsföringsmaterial från webben har tre tydliga myter kunnat urskiljas; myten om den idylliska landsbygden, myten om den ekologiska landsbygden samt myten om den traditionella landsbygden. Dessa myter kopplas samman med förståelser kring landsbygden dels som konsumtionsobjekt i sig och dels som konsumtionsarena där olika typer av andra produkter konsumeras. En viktig utgångspunkt är de paradoxer som kan uppfattas i förhållandet mellan landsbygdsmyten och konsumtionssamhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)