Sociala mediers påverkan på unga kvinnors självbild : En kvalitativ intervjustudie 

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka hur sociala medier upplevdes påverka unga kvinnors självbild i åldrarna 17-26 år. Tidigare forskning visade att sociala medier gjorde individen självkritisk vilket påverkade självbilden negativt. Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer där tio unga kvinnor i sydöstra Sverige deltog och togs ut genom ett bekvämlighetsurval. Som stöd användes en studieguide som baserades på tidigare forskning och skapades enbart för studiens syfte. Studien resulterade i tre teman vilka var 1) positiv självbild 2) negativ självbild 3) självbild utan sociala medier. Dessa teman baserades på nio huvudkategorier och tretton underkategorier. Avslutningsvis stämde resultaten delvis överens med tidigare forskning som menade att sociala medier hade en tydlig negativ påverkan på unga kvinnor. Där inkluderades kroppshets, ångest och självkritiska tankar. Det oväntade fyndet var fear of missing out som nämndes upprepade gånger av respondenterna. Studien hänvisade även till den positiva påverkan på självbilden genom bekräftelse och inspiration.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)