FINNS DET NÅGOT SAMBAND MELLAN LÄSNING OCH TAKT/RYTM?

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Elisabeth Larsson; [2020-01-07]

Nyckelord: takt; rytm; läsning; avkodning; förståelse; SVR; lärmiljö;

Sammanfattning: Syfte:Syftet med denna studie är att undersöka om det finns något samband mellan läsning och takt- och rytmförmågan. Om sambandet bekräftas, är studiens huvudsyfte utifrån en specialpedagogisk aspekt, att i ett längre perspektiv främja en mer tillgänglig lärmiljö för elever med lässvårigheter.Teori:Den teori som ligger till grund för denna studie är SVR (Simple View of Reading) och utgörs av multiplikationen: läsning = avkodning x förståelse. Men studien har även ett specialpedagogiskt perspektiv, då huvudsyftet i ett längre perspektiv är att främja en mer tillgänglig lärmiljö för elever med lässvårigheter om sambandet visar sig finnas.Metod:Studiens empiri har samlats in genom både en kvantitativ och kvalitativ metod. 352 elever i årskurs 1 samt årskurs 4-9 har screenat sin läsförmåga, samt blivit bedömda av sina musik- och/eller idrottslärare för att mäta sin takt- och rytmförmåga. För att få en mer heltäckande redogörelse och räta ut de fråge-tecken som uppstod, har empiri även samlats in via intervjuer av både elever och lärare. Intervjuerna har analyserats utifrån ett hermeneutiskt perspektiv.Resultat:Studien visar att det finns ett visst, om än ganska svagt samband mellan avkodningsförmågan och takt- och rytmförmågan. Sambandet med förståelsen och takt- och rytmförmågan visade sig däremot vara näst intill obefintligt, förutom i en skolas årskurs 6 där förståelsen var något starkare. Även lärarna trodde att sambandet till avkodningen skulle vara det starkaste, då båda handlar om automatisering och rytm (läsrytm). Det starkaste sambandet mellan avkodningen och takt- och rytmförmågan visade sig vara i årskurs 1, medan de svagaste sambanden uppmättes i årkurs 4 och 7, för att sedan tendera att öka i styrka i de efterkommande årskurserna, vilket lärarna trodde kunde bero på att de lärt känna elevernas förmågor mer, samt sett hunnit bedöma fler aspekter av kunskapskraven. Skillnaderna mellan förmågorna och i bedömningarna av takt- och rytmförman i de båda ämnena visade sig enligt informanterna i studien främst bero på motivation, intresse, ”TOT” (Time on Task) samt etiska skäl i form av främst exponering. Studien uppvisade också, fast det inte var studiens syfte att undersöka, dilemmat med de subjektiva bedömningarna av takt- och rytmförmågan, då det kan påverka reliabiliteten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)