Livet som ”smittsam” : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: Antalet människor som drabbas av smittsamma sjukdomar som HIV/AIDS, MRSA och Hepatit C är ett växande problem över hela världen, bara i Sverige lever idag omkring 59 000 med någon av de ovan nämnda sjukdomarna, av dem står Hepatit C för den största delen som utgör närmare 85 %. Personer med smittsamma sjukdomar förekommer i hela samhället och kan finnas inom alla avdelningar på sjukhus eller vårdcentraler. Till följd av okunskap och rädsla kan många som lever med en smittsam sjukdom uppleva sig stigmatiserade och bli dåligt bemötta av familj, vänner och vårdpersonal. Det kan resultera i att de känner sig isolerade från gemenskap som kan orsaka ett stort lidande. Syftet är att undersöka patientens upplevelse av att leva med en smittsam sjukdom. En kvalitativ litteraturstudie har gjorts där tio kvalitativa artiklar och två kvalitativa/kvantitativa artiklar analyserats. I resultatet framkom tre teman, att vara smittsam, att vara patient och kunskapsbrist. Till dem framställdes tio subteman, upplevelsen av att utgöra ett hot, upplevelsen av att bli bortvald, upplevelsen av skuld och skam, upplevelsen av att bli främmandegjord, upplevelsen av att bli diskriminerad, upplevelsen av att bli exponerad, upplevelsen av det tysta språket, upplevelsen av att bli bemött med fördomar, upplevelsen av vårdpersonalens bristande kompetens och upplevelsen av informationsbehov. Resultatet visar att många patienter som lever med en smittsam sjukdom upplever sig pestsmittade och skamfyllda då de möts av fördomar, diskriminering, rädsla och avståndstagande både bland familj och vänner, men lika ofta från vårdpersonal. I diskussionen belyses det lidande som orsakats patienterna och vikten av att som sjuksköterska vara professionell och stödjande för att inte öka den stigmatisering som patienterna redan upplever.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)